Wymagania formalno-prawne

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INWESTYCJI
Tak Nie Stan
realizacji
Komentarz
Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu lokalizacji całej Farmy x Studium jest uchwalone 24.02.2012,
prace nad mpzp rozpoczęły się jesienią 2012 roku.
Prawo do dysponowania terenem dla całej Farmy x Notarialne umowy dzierżawy
podpisane na 25 lat
Prawo do dysponowania terenem linii przesyłowych x Wszelkie niezbędne służebności niezbędne do niezakłóconej eksploatacji farmy (służebność rotora)
Przeprowadzone minimum roczne pomiary wietrzności x Analiza produktywności
Wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej x
Podpisana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej x
Monitoring środowiskowy (w tym monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny) x
Analizy środowiskowe (operat oddziaływania na środowisko, pomiary hałasu i in.) x
Wydana decyzja środowiskowa x
Czy wydano jedną decyzję środowiskową obejmującą swoim zakresem farmę wiatrową wraz z infrastrukturą przyłączeniową? x 4 decyzje po jednej na każdą turbinę wraz z placem, drogą dojazdową i infrastrukturą energetyczną, wydano oddzielne Decyzje Środowiskowe.
1 decyzja na drogi dla terenu Krzywizna
1 decyzja na drogi dla terenu
Smardy Górne
Projekt budowlany wraz z  wymaganymi przepisami uzgodnieniami niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę x
Opracowanie projektów  wykonawczych x Windprojekt Sp. z o.o. s.k.a.
Uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wszystkich niezbędnych elementów farmy (siłownie z fundamentami, elementy związane z przyłączeniem farmy do sieci energetycznej, takie jak GPZ, stacja transformatorowa, linie kablowe, drogi itd.) wraz z wszelkimi załącznikami. x
Uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Dowództwem Sił  Powietrznych lub innym podmiotem odpowiedzialnym za ustalenia
dotyczące wpływu analizowanego projektu na obiekty lotniskowe i trasy przelotów statków powietrznych.
x
Uzgodnienia dotyczące trasy przejazdu elementów siłowni wiatrowych (wieże i wirniki)
od dostawcy na teren budowy oraz
niezbędnych do wykonania na trasie przejazdu prac.
x Audyt drogowy